مجوزها و افتخارات

گواهی مجوز فعالیت

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

گواهی نمایندگی انحصاری

محصولات اعلام حریق
برند کمپانی Teletek Electronics

گواهی نمایندگی انحصاری

محصولات شبکه
سامانه هوشمند پارسیان شبکه

گواهی نمایندگی انحصاری

محصولات شبکه
برند کمپانی HELUKABEL آلمان

گواهی نمایندگی انحصاری

محصولات شبکه
برند کمپانی HELUKABEL آلمان

گواهی نمایندگی انحصاری

محصولات اعلام حریق
برند کمپانی Teletek Electronics

گواهی نمایندگی انحصاری

محصولات اعلام حریق
برند کمپانی Teletek Electronics

گواهی حسن انجام کار

تائیدیه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان
محل اجرای پروژه: اداره کل ثبت اسناد استان کرمان

گواهی حسن انجام کار

محل اجرای پروژه: بیمارستان شفا استان کرمان

پروژه اجرایی: سیستم احظار پرستار

گواهی حسن انجام کار

محل اجرای پروژه: بیمارستان شفا استان کرمان

پروژه اجرایی: سیستمهای اعلام حریق

گواهی حسن انجام کار

محل اجرای پروژه: بیمارستان شفا استان کرمان
پروژه اجرایی: برق اضطراری

گواهی حسن انجام کار

محل اجرای پروژه: بیمارستان شفا استان کرمان
پروژه اجرایی: دوربینهای مدار بسته

گواهی حسن انجام کار

محل اجرای پروژه: بیمارستان شفا استان کرمان
پروژه اجرایی: شبکه های کامپیوتری

گواهی حسن انجام کار

محل اجرای پروژه: بیمارستان شفا استان کرمان
پروژه اجرایی: برق AC

گواهی حسن انجام کار

محل اجرای پروژه: بیمارستان باهنر استان کرمان
پروژه اجرایی: سیستم احضار پرستار

گواهی حسن انجام کار

محل اجرای پروژه: بیمارستان باهنر استان کرمان
پروژه اجرایی: دوربینهای مدار بسته

گواهی حسن انجام کار

محل اجرای پروژه: بیمارستان باهنر استان کرمان
پروژه اجرایی: برق اضطراری

گواهی حسن انجام کار

محل اجرای پروژه: بیمارستان باهنر استان کرمان
پروژه اجرایی: سیستمهای اعلام حریق

گواهی حسن انجام کار

محل اجرای پروژه: بیمارستان باهنر استان کرمان
پروژه اجرایی: شبکه های کامپیوتری

گواهی حسن انجام کار

محل اجرای پروژه: بیمارستان باهنر استان کرمان
پروژه اجرایی: برق AC

گواهی تائیدیه اتش نشانی

گواهی تائیدیه اتش نشانی

عضویت انجمن پیمانکاران

پروانه عضویت انجمن پیمانکاران