خدمات

سیستم های هوشمند BMS

شرکت کهربا با هدف گسترش فعالیت های مهندسی در زمینه ساختمان، توانست پس از تقریبا دو دهه فعالیت در زمینه طراحی، محاسبه، ...